REKLAMAČNÍ ŘÁD

NOVÁ CHŮVA – Monika Svobodová, IČ 61304191

1)    PŘEDMĚT

1.1

Tento reklamační řád upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z

odpovědnosti cestovní agentury NOVÁ CHŮVA – Monika Svobodová, se sídlem Na Výhled 56, 251 64 PRAHA, (dále jen „NOVÁ CHŮVA.“) za vady poskytnuté služby, včetně podmínek uplatnění rozporu se smlouvou (dále jen „reklamace“) a jejich vyřizování.

1.2.

Tento Reklamační řád se vztahuje na služby cestovního ruchu poskytované NOVÁ CHŮVA. Nároky vzniklé z přepravy se uplatňují a vyřizují na základě platných přepravních předpisů dopravních společností.

2)    UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACÍ

2.1.

Práva z odpovědnosti (reklamaci) za vady služeb cestovního ruchu poskytovaných společností NOVOU CHŮVOU – Monikou Svobodovou, jež byly sjednány ve smlouvě, má zákazník právo uplatnit přímo u

NOVÁ CHŮVA – MONIKA SVOBODOVÁ nebo u zprostředkovatele těchto služeb nebo u delegáta v

místě poskytované služby.

2.2.

Reklamaci může zákazník uplatnit buď ústně, nebo písemně, a to nejpozději do 3 měsíců od

skončení zájezdu, letního příměstského tábora resp. čerpání služeb cestovního ruchu, příměstského tábora nebo v případě, že se zájezd nebo příměstský tábor neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd nebo příměstský tábor ukončen, jinak právo zaniká.

2.3.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu. Na nedostatky, které mohou být odstraněny, upozornit zodpovědnou osobu neprodleně tak, aby mohla být sjednána náprava. Pokud dojde k odstranění nedostatku, posuzuje se další reklamace jako neodůvodněná. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se komplikuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného a včasného vyřízení reklamace. Subjektivní dojmy (např. i v případě hluku) nemohou být brány v úvahu.

2.4.

Zákazník je povinen při uplatňování reklamace uvést své jméno, příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon atd.) a datum, popsat obsah své reklamace, uvést jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, svou reklamaci řádně zdůvodnit, eventuálně skutkově podložit a dodat

potřebné doklady (např. Smlouvu o zájezdu, doklad o zaplacení, atd.).

3)    VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

3.1.

Zaměstnanec společnosti NOVÁ CHŮVA – MONIKA SVOBODOVÁ odpovědný za vyřizování reklamací je povinen zahájit reklamační řízení ihned po doručení reklamace. Po přezkoumání skutkových a právních okolností musí být vydáno rozhodnutí o nápravě, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace a předáno zákazníkovi. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou na delší lhůtě.

3.2.

V případě ústního podání reklamace, je povinen zástupce společnosti sepsat se zákazníkem reklamační protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace. Protokol musí obsahovat osobní údaje zákazníka, přesné datum a čas uplatnění reklamace, předmět reklamace a návrh způsobu vyřízení reklamace požadované zákazníkem. Jestliže zákazník zároveň předá písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, musí být tato skutečnost v protokolu výslovně uvedena. Protokol, resp. potvrzení o přijetí reklamace podepíše sepisující průvodce nebo zástupce společnosti. Zákazník obdrží jedno vyhotovení tohoto dokumentu a podpisem potvrdí souhlas s jeho obsahem a převzetí. Následně platí ustanovení odst. 3.1.

3.3.

V případě písemných reklamačních podání platí pro jejich obsah přiměřeně ustanovení odstavce 3.2.

4)     SOUČINNOST ZÁKAZNÍKA PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ

4.1.

Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a výše, pokud se reklamace prokáže jako odůvodněná, apod. Vyžaduje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit zodpovědné osobě či jinému pověřenému zástupci společnosti a zástupci dodavatele služby přístup do prostoru, který mu byl poskytnut k ubytování apod., aby se mohli přesvědčit o oprávněnosti reklamace. Zákazník je povinen na nedostatky, které mohou být odstraněny upozornit zodpovědnou osobu neprodleně, aby mohla být sjednána náprava, pokud takto neučiní, nárok na dodatečnou kompenzaci zaniká.

4.2.

V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti zodpovědné osoby či jiného pověřeného zástupce společnosti a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům služeb. Dále platí přiměřeně ustanovení odstavce 4.1.

5)    ZPŮSOBY VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.1.

V případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo zčásti důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní služby. V opačném případě společnost poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně poskytnuté služby.

5.2.

V případech, kdy je reklamace posouzena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace.

5.3.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu společnosti (z důvodu vyšší moci) nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené zabezpečené služby společnosti, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

5.4.

O výsledku vyřízení reklamace bude zákazník písemně informován s uvedením data způsobu vyřízení reklamace (a to i v případě jejího zamítnutí i s odůvodněním).

6)     OSTATNÍ USTANOVENÍ

 V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

7)     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dne 3.6.2014