Všeobecné obchodní podmínky

 

1) Poskytovatel

Avedonna Agency, s.r.o. Heřmanova 14, Praha 7, IČ:03068005, vedená Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226949.

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi cestovní agenturou a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník potvrdí závaznou objednávku výletu. Objednávku lze potvrdit emailem nebo pomocí rezervačního formuláře z www.avedonna.cz , případně odesláním objednávkového formuláře jednodenního nebo více denního výletu na adresu poskytovatele. Formulář je k vyzvednutí na určených místech. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny výletu. Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami Avedonna Agency s.r.o.

3) Cena a způsob platby

Při vzniku smluvního vztahu vzniká společnosti Avedonna Agency s.r.o. právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník je povinen uhradit cenu výletu jednorázově, a to do 14 dnů od potvrzení přijetí závazné objednávky. Pokud je přijetí závazné objednávky v kratší době, než je 14 dnů před uskutečním výletu, zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla objednávka od zákazníka uhrazena před samotných konáním výletu (připsána na účet Avedonna Agency s.r.o. V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním výletu (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet Avedonna Agency s.r.o. připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email agentury). V případě neuhrazení ceny zájezdu k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze strany zákazníka.

4) Forma placení:

Platbu je možné provést těmito způsoby: složenkou, hotově nebo bankovním převodem. V každém případě je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol, který bude uveden v emailu potvrzujícím objednávku zákazníka a jméno a příjmení objednávajícího do zprávy pro příjemce.

5) Zákazník má právo

a) Na poskytnutí všech služeb výletu dle programu (doprava, hlídání dětí, průvodcovské služby a další služby dle popisu konkrétního výletu),

b) na včasné a přesné informace o programu výletu, časech odjezdů a případných změnách,

c) zrušit svoji účast na výletu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky bod 6),

d) na neprodlené vrácení celé ceny výletu v případě zrušení výletu ze strany poskytovatele bez ohledu na storno podmínky,

e) změnit bezplatně jména účastníků, a to nejpozději 24 hodin před odjezdem.

6) Storno podmínky

Účast na výletech může zákazník kdykoliv zrušit za dodržení těchto storno podmínek:

a) Od zaplacení do 31 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 100,- Kč,

b) 30 – 16 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 50% z celkové ceny výletu,

c) 15 – 6 dnů před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 90% z celkové ceny výletu,

d) 5 dnů a kratší dobu před odjezdem zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové ceny výletu.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy Avedonna Agency s.r.o. obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky ze strany zákazníka.

7) Nečerpání služby

Pokud zákazník objednávku u poskytovatele nezruší, ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

8) Odmítnutí zákazníka

Cestovní agentura má právo odmítnou objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době splatnosti.

9) Zrušení služby ze strany poskytovatele

Cestovní agentura si vyhrazuje právo výlet nebo prohlídku zrušit v případě krajních okolností, jakými jsou například nedostatečný počet účastníků, zrušení autobusové dopravy ze strany dodavatele dopravy nebo nepředvídatelných vlivů (například počasí). O zrušení konkrétní akce je poskytovatel povinen neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem služby/výletu. Dále je povinen vrátit neprodleně zaplacenou částku zákazníkovi, a to v plné výši nejpozději do 10 pracovních dnů.

10) Cestovní agentura si vyhrazuje právo na změnu odjezdových časů. Je povinna o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 3 dny před plánovaným odjezdem. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

V případě nepředvídatelných okolností je cestovní agentura oprávněna upravit dle nutné potřeby výlet (živelné pohromy, stávky, apod.). V případě, že není možné výlet uskutečnit z důvodu např. sněhové kalamity, výlet bude zrušen. V takovém případě si zákazník zvolí z daného náhradního termínu nebo je mu je bez prodlení vrácena částka, kterou zaplatil, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

11) Odpovědnost za škody

Cestovní agentura neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na jeho osobě, zdraví či majetku během výletu. Společnost má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku v domácnosti u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

12) Ochrana osobních dat

Všechny uvedené údaje budou použity jen pro profesní potřeby cestovní agentury a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.

13) Ostatní informace

Při odjezdu autobusy čekají 10 minut, při odjezdu v zahraničí 20 minut. Za náklady na dopravu klientů do ČR, vzniklé zpožděním klientů při nástupu do autobusů, nenese cestovní agentura zodpovědnost. Cestovní agentura si vyhrazuje právo nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak nezpůsobilých přepravy a také nepřepravit nadměrné množství alkoholu, krom množství povoleného pro vývoz do zahraničí.

U osob mladších 15 let je účast podmíněna doprovodem účastníka staršího 18 let, není-li u výletu stanoveno jinak (dětské výlety, školní výlety, příměstské tábory). U osob ve věku 15-18 let, cestují-li sami bez doprovodné osoby starší 18 let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Při výjezdech dětí do zahraničí, pokud jedou bez rodičů (dětské zájezdy), musí mít každý účastník mladší 15 let svůj samostatný cestovní doklad – pas.

14) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a cestovní agenturou se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 3.6.2014 do odvolání.