OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1) Poskytovatel

Avedonna Agency, s.r.o. Heřmanova 14, Praha 7, IČ:03068005, vedená

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 226949.

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku,

kdy zákazník potvrdí závaznou objednávku výletu nebo jiné služby.

Objednávku lze potvrdit emailem nebo pomocí rezervačního formuláře z

www.avedonna.cz, případně odesláním objednávkového formuláře na

adresu poskytovatele. Formulář je k vyzvednutí na určených místech.

Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny poskytované služby.

Odesláním závazné objednávky zákazník stvrzuje souhlas se

všeobecnými obchodními podmínkami Avedonna Agency s.r.o.

3) Cena a způsob platby

Při vzniku smluvního vztahu vzniká společnosti Avedonna Agency

s.r.o. právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

Zákazník je povinen uhradit cenu služby jednorázově, a to do 14 dnů

od potvrzení přijetí závazné objednávky. Pokud je přijetí závazné

objednávky v kratší době, než je 14 dnů před uskutečním služby,

zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3

dnů, a to tak, aby byla objednávka od zákazníka uhrazena před

samotných konáním služby (připsána na účet Avedonna Agency s.r.o. V

případě objednávky ve velmi krátké době před konáním služby (např.

jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet

Avedonna Agency s.r.o. připsat, zašle zákazník kopii dokladu o

zaplacení na email agentury). V případě neuhrazení ceny služby k

danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze

strany zákazníka.

4) Forma placení:

Platbu je možné provést těmito způsoby: složenkou, hotově nebo

bankovním převodem. V každém případě je bezpodmínečně nutné pro

identifikaci platby uvést variabilní symbol, který bude uveden v

emailu potvrzujícím objednávku zákazníka a jméno a příjmení

objednávajícího do zprávy pro příjemce.

5) Zákazník má právo

a) Na poskytnutí všech služeb poskytovatele

b) na včasné informace

c) zrušit službu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky

bod 6),

d) na neprodlené vrácení celé ceny služby v případě zrušení služby

ze strany poskytovatele bez ohledu na storno podmínky,

6) Storno podmínky

Službu může zákazník kdykoliv zrušit za dodržení těchto storno

podmínek:

a) Od zaplacení do 31 dnů před poskytnutím služby zaplatí zákazník

storno poplatek 100,- Kč,

b) 30 – 16 dnů před poskytnutím služby zaplatí zákazník storno

poplatek 50% z celkové ceny,

c) 15 – 6 dnů před poskytnutím služby zaplatí zákazník storno

poplatek 90% z celkové ceny,

d) 5 dnů a kratší dobu před poskytnutím služby zaplatí zákazník

storno poplatek 100% z celkové ceny.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy Avedonna Agency

s.r.o. obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky ze strany

zákazníka.

7) Nečerpání služby

Pokud zákazník objednávku u poskytovatele nezruší, ale přesto

objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace

za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy

nárok na vrácení zaplacené částky.

8) Odmítnutí zákazníka

Poskytovatel má právo odmítnou objednávku zákazníka, který v

minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době

splatnosti.

9) Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo objednanou službu zrušit v případě

krajních okolností. O zrušení služby je poskytovatel povinen

neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem

služby. Dále je povinen vrátit neprodleně zaplacenou částku

zákazníkovi, a to v plné výši nejpozději do 14 pracovních dnů.

10) Změna je poskytovatelem vyhrazena. Poskytovatel je povinen o tom

uvědomit včas zákazníka, nejméně 1 den před plánovaným poskytnutím

služeb. Učinit tak může elektronickou poštou nebo telefonicky.

V případě nepředvídatelných okolností je poskytovatel oprávněn

upravit dle nutné potřeby službu (živelné pohromy, stávky, apod.). V

případě, že není možné službu uskutečnit z důvodu např. sněhové

kalamity, služba bude zrušena. V takovém případě si zákazník zvolí z

daného náhradního termínu nebo je mu je bez prodlení vrácena částka,

kterou zaplatil, a to nejpozději do 14 pracovních dnů.

11) Odpovědnost za škody

Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené klientovi třetí osobou na

jeho osobě, zdraví či majetku během výletu. Společnost má uzavřenou

Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte či majetku v

domácnosti.

12) Ochrana osobních dat

Všechny uvedené údaje budou použity jen pro profesní potřeby

poskytovatele a nebudou poskytnuty třetí osobě, v souladu se zákonem

č.101/2000 Sb.

13) Ostatní informace při přepravě osob

Při odjezdu autobusy čekají 10 minut, při odjezdu v zahraničí 20

minut. Za náklady na dopravu klientů do ČR, vzniklé zpožděním

klientů při nástupu do autobusů, nenese poskytovatel zodpovědnost.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřepravit osoby pod vlivem

alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak

nezpůsobilých přepravy a také nepřepravit nadměrné množství

alkoholu, krom množství povoleného pro vývoz do zahraničí.

U osob mladších 15 let je účast podmíněna doprovodem účastníka

staršího 18 let, není-li u výletu stanoveno jinak (dětské výlety,

školní výlety, příměstské tábory). U osob ve věku 15-18 let,

cestují-li sami bez doprovodné osoby starší 18 let, je nutný písemný

souhlas zákonného zástupce. Při výjezdech dětí do zahraničí, pokud

jedou bez rodičů (dětské zájezdy), musí mít každý účastník mladší 15

let svůj samostatný cestovní doklad – pas.

14) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České

republiky.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 3.6.2014 do odvolání