OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) Poskytovatel

Monika Svobodová – Nová chůva, Na Výhled 56, Praha – východ, IČ: 61304191

Pobočka a kancelář: Ječná 39A, 120 00  Praha 2.

Živnostenské oprávnění vydal příslučný dle § 71, odst. 2, živnostenského zákona, Městský úřad Říčany v roce 1994.

 

2) Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká v okamžiku, kdy zákazník zašle přihlášku na výlet nebo na příměstský tábor.

Objednávku lze zaslat emailem nebo pomocí rezervačního formuláře z www.primestak.cz, případně odesláním objednávkového formuláře na adresu poskytovatele. Rezervace je platná po zaplacení celkové ceny poskytované služby.

Odesláním přihlášky zákazník stvrzuje souhlas s obchodními podmínkami  MONIKA SVOBODOVÁ – NOVÁ CHŮVA,  IČ 61304191.

 

3) Cena a způsob platby

Při vzniku smluvního vztahu vzniká společnosti NOVÁ CHŮVA – Monika Svobodová právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

Zákazník je povinen uhradit cenu služby jednorázově, a to do 5-ti dnů od přijetí platebních údajů.

Pokud je přijetí přihlášky v kratší době, než je 5 dnů před uskutečním služby, zákazník je povinen uhradit cenu objednávky obratem, nejpozději do 3 dnů, a to tak, aby byla faktura zákazníkem uhrazena před samotným konáním služby (připsána na účet).

V případě objednávky ve velmi krátké době před konáním služby (např. jeden nebo dva dny, kdy je jasné, že se částka nestihne na účet připsat, zašle zákazník kopii dokladu o zaplacení na email agentury).

V případě neuhrazení ceny služby k danému datu splatnosti je objednávka považována za zrušenou ze strany zákazníka. Tím není dotčeno právo na úhradu faktury dle storno podmínek.

Poskytovatel poskytne náhradní termín konání služby v případě neuskutečnění služby (příměstského tábora apod.) z důvodu vyšší moci. Poskytovatel se zprošťuje nároku na finanční kompenzaci za neuskutečněnou službu v důsledku vyšší moci nebo vládního omezení.

 

4) Forma placení:

Platbu je možné provést těmito způsoby:  hotově nebo bankovním převodem na číslo účtu 3200699358/6800.

V každém případě je bezpodmínečně nutné pro identifikaci platby uvést variabilní symbol, který bude uveden ve faktuře v zaslaném emailu potvrzujícím přihlášku zákazníka.

 

5) Zákazník má právo

a) na poskytnutí služeb poskytovatele

b) na včasné informace

c) zrušit službu, kdykoliv před jeho zahájením (viz. storno podmínky bod 6),

 

6) Storno podmínky

Službu může zákazník kdykoliv zrušit za těchto storno podmínek:

a) od 31 dnů a déle před nástupem na tábor nebo výlet zaplatí zákazník storno poplatek 80% z celkové ceny.

b) 30 – 16 dnů před dnem nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 90% z celkové ceny.

c) 15 dnů před dnem nástupu zaplatí zákazník storno poplatek 100% z celkové ceny.

Pro stanovení storno poplatku je rozhodné datum, kdy společnost obdrží písemné oznámení o zrušení objednávky ze strany zákazníka.

7) Vyšší moc

Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 

Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, pandemie a epidemie, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.

 

8) Nečerpání služby

Po uhrazení faktury, pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší , ale přesto objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a nevzniká tedy nárok na vrácení zaplacené částky.

Pokud zákazník přihlášku u poskytovatele nezruší, fakturu na služby neuhradí a zároveň objednané služby ve smluveném čase nečerpá, považuje se tato situace za zrušení služby v okamžiku plánovaného začátku a poskytovateli vzniká nárok na  zaplacené celé fakturované částky dle storno podmínek bod 6b.

9) Odmítnutí zákazníka

Poskytovatel má právo odmítnou objednávku zákazníka, který v minulosti opakovaně učinil objednávku a neuhradil ji v době

splatnosti, porušil obchodní podmínky poskytovatele.

Poskytovatel má právo odmítnou převzetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu nebo psychomotorického vývoje dítěte.

Poskytovatel má právo při nekázni vyloučit dítě/děti z výletu nebo příměstského tábora.
Vyloučení bude předcházet telefonické nebo elektornické kontaktování rodičů nebo odpovědných zástupců.
V případě hrubé nekázně bude dítě vyloučeno ihned a odpovědný zástupce bude telefonicky informován, aby si neprodleně dítě z výletu nebo příměstského tábora odvezl.

10) Zrušení služby ze strany poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo objednanou službu zrušit v případě krajních okolností. O zrušení služby je poskytovatel povinen

neprodleně informovat zákazníka nejpozději 3 dny před termínem služby.

11) Změna programu je poskytovatelem vyhrazena.

Poskytovatel je povinen o tom uvědomit včas zákazníka, nejméně 1 den před plánovaným poskytnutím služeb. Učinit tak může elektronickou poštou, telefonicky a osobně.

12) Odpovědnost za škody

Společnost má uzavřenou Pojistnou smlouvu pro případ újmy na zdraví dítěte.

13) Ochrana osobních dat

Všechny uvedené údaje budou použity jen pro profesní potřeby poskytovatele  v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. a v souladu s GDPR.

14) Přeprava a doprava

Při odjezdu autobusy čekají 10 minut, při odjezdu v zahraničí 15 minut.

Při ranním předávání dětí na příměstský tábor se na předem stanovených místech čeká max. 5 minut od stanovené doby.

V případě zpoždění o více než 15 min. odpovědné osoby při odpoledním předávání dítěte/dětí z příměstského tábora bude účtován poplatek 250 Kč za každou započatou hodinu.

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřepravit osoby pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo jinak

nezpůsobilých přepravy a také nepřepravit nadměrné množství alkoholu, krom množství povoleného pro vývoz do zahraničí.

U osob mladších 15 let je účast podmíněna doprovodem účastníka staršího 18 let, není-li u výletu stanoveno jinak (dětské výlety,školní výlety, příměstské tábory) nebo sami s písemným souhlasem zákonného zástupce.

U osob ve věku 15-18 let, cestují-li sami bez doprovodné osoby starší 18 let, je nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Při výjezdech dětí do zahraničí, pokud jedou bez rodičů (dětské zájezdy), musí mít každý účastník mladší 15 let svůj samostatný cestovní doklad – pas.

15) Závěrečná ustanovení

Smluvní vztah mezi zákazníkem a poskytovatelem se řídí právem České republiky.

Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 3.6.2014 do odvolání.